Polityka prywatności. RODO

Polityka prywatności

1. Administrator Państwa danych osobowych, dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest "Quippo" Krzysztof Blaszyński mająca siedzibę w Łagiewnikach Nowych, kod pocztowy 95-002, ul. Leśna 9 strona: www.quippo.pl Możecie Państwo skorzystać również z kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 692-472-702.

 

2. Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

3. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Dane osobowe Klientów pobierane są przez Spółkę w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

1. dostosowania serwisu do potrzeb Klientów,
2. obsługi procesu rejestracji i logowania do konta,
3. realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem sklepu,
4. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
5. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji,
6. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
7. marketingu usług i towarów oferowanych przez administratora danych osobowych oraz marketingu usług i towarów oferowanych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),
        8. przesyłania na podany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu informacyjnego (newsletter).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla rejestracji w Sklepie lub realizacji zamówienia. Użytkownik powinien zadbać, aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez administratora danych. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail: quippo@interia.pl, lub telefonicznie pod numerem: 692-472-702. W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (por. art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych) 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji zamówienia. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

Jeżeli firma "Quippo" będzie przetwarzała Państwa dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzał dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania Państwa lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej to będzie mogła to zrobić jedynie, gdy:

 1. wyrażą Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,

 2. będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez firmie "Quippo" lub Państwa, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa polskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia Państwa praw podstawowych i interesów;

 3. będzie to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem, iż będą przetwarzane przez osobę podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej;

 4. będzie to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony Państwa praw podstawowych i interesów.

     5. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

         a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

        b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)                 Rozporządzenia).

        c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez                nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

      c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w          ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o.                należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

     6. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel                    pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje                              przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: [ ● ].

     7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez                       Sklep internetowy.

    8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub                             kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

      a) ING Bank Śląski S.A.

      b) Twisto Polska sp. z o.o.

   9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:

         a) Do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana obowiązku usuniecia swoich danych

    10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

           a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

           b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

           c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

          d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

          e) prawo do przenoszenia danych.

    11. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

     12. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do                     organu nadzorczego.

    13. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem                  zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem                                     internetowym.

          W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży               towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności                      przyjętym przez Sklep internetowy.

        W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez           Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

       W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia         ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem                               internetowym a Bankiem.

     W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana                 towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych                  danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy           Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

6. Jakie są rodzaje przetwarzanych danych?

Firma "Quippo" Krzysztof Blaszyński przetwarza Państwa dane w zakresie niezbędnym do wykonania czynności obejmujących w szczególności przygotowanie dla Państwa oferty, wykonania umowy, wysyłki zamówionego towaru. Dane te obejmują:

    Dane umożliwiające Państwa identyfikacje, w tym:

 1.  imię i nazwisko
 2. umer identyfikacji podatkowej NIP 
 3. adres zamieszkania lub pobytu,
 4. miejsce pracy,
 5. numer telefonu,
 6. adres e-mail.
   
Dane umożliwiające identyfikację Państwa potrzeb w zakresie zamawianych części.

 1. numer VIN samochodu


Ponadto firma "Quippo" Krzysztof Blaszyński może przetwarzać inne przekazane przez Państwa dane osobowe, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w celach opisanych w tej informacji.

      Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Usługodawca, Sprzedający oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.

 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

 4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę oraz Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

 5. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.


7. Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców danych?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

a) którym przekazanie danych jest niezbędne do wykonania usługi tj. Firm transportowych i bankowych,

b) które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,

c) którym dane mogą być też przekazane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia,

d) które prowadzą świadczą usługi na rzecz firmy "Quippo" Krzysztof Blaszyński tj. usługi księgowe, prawne lub informatyczne.

 

8. Jak długo firma "Quippo" Krzysztof Blaszyńśki będzie przetwarzała Państwa dane?

Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przetwarzane do momentu odwoania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia rozczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.


9. Jakie prawa przysługują Państwu wobec firmy "Quippo" Krzysztof Blaszyński.

      Każdy Klient ma prawo:

  1. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.

  2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie (1.)należy wysłać e-mail na adres: quippo@interia.pl, zadzwonić pod numer telefonu 692-472-702 lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie (2.)  należy wysłać e-mail na adres: quippo@interia.pl wpisując w tytule słowo „sprzeciw” lub „cofnięcie zgody”, zadzwonić pod numer telefonu 692-472-702 i poinformować o sprzeciwie lub cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy: "Quippo" Krzysztof Blaszyński 95-002 Łagiewniki Nowe, ul. Leśna 9, z dopiskiem DANE OSOBOWE.

Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Serwisie wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

10. Do jakiego organu możecie Państwo wnieść skargę.

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. Czy musicie Państwo podać dane osobowe?

W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podawania danych w celu w nim opisanym (np. identyfikacji lub weryfikacji). Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej czynności. Jeśli Państwo nie podacie danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez firmę "Quippo" Krzysztof Blaszyński zgodnie z jej procedurami lub przepisami prawa, firma " Quippo" Krzysztof Blaszyński może nie zawrzeć umowy lub nie wykonać czynności.

Wyrażenie przez Państwa każdego typu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach dla wykonania umowy konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania. Jeśli odmówicie Państwo udzielenia takiej zgody/upoważnienia albo je wycofacie, może to mieć wpływ na zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem trzecim lub określonej czynności, o ile przekazanie tych danych jest konieczne dla zawarcia lub wykonania danej umowy lub określonej czynności.

12. Czy wobec Państwa będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany?

W oparciu o Państwa dane osobowe firma "Quippo" Krzysztof Blaszyński mająca siedzibę w Łagiewnikach Nowych, kod pocztowy 95-002, ul. Leśna 9 nie będzie podejmowała wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).