Regulamin sklepu

Regulamin zakupów

Sklep internetowy quippo.pl mieszczący się w Łagiewnikach Nowych ul. Leśna 9 prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://www.quippo.pl lub telefonicznie na nr. 692-472-702.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie 
quippo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych quippo.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. 
Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. 

Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.

Możliwe są następujące formy płatności:

Za pobraniem - gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru, przelewem lub kartą kredytową.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Quippo.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Quippo zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

2. Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Quippo , zamówienie jest przekazywane do realizacji.

3. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

        4. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest  przekazywane do realizacji.

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu. 
W przypadku niektórych rodzajów asortymentu,
quippo.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

Czas realizacji zamówienia to maksymalnie 24 godz. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.
Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, firmą kurierską - zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.

Produkty posiadają gwarancję producenta
Quippo odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Quippo  podany w górnej części Regulaminu, na kosz Quippo, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia.
Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. 

 Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Quippo niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Quippo albo Quippo  nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. 

Quippo   rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Quippo  nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Quippo. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

UWAGA! Zwrotu lub wymiany towaru (bez względu na przyczyny) można dokonać tylko pod warunkiem, że nie był on używany/montowany w oryginalnym opakowaniu; niezniszczonym, bez jakichkolwiek opisów, podpisów i nie oklejonym żadną dodatkową taśmą bezpośrednio na pudełku. Zwracany towar powinien być odpowiednio zapakowany, tak aby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Za właściwe wysłanie towaru odpowiedzialny jest nadawca. Warunkiem uznania zwrotu przez Quippo jest oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna. Koszty dostawy zwracanego, poprawnie dobranego towaru na podstawie oryginalnych katalogów producentów części pokrywa zamawiający. Do przesyłki prosimy dołączyć paragon i oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna. Koszt odesłania zwracanych produktów nie podlega zwrotowi. W przypadku uzyskania zgody sklepu na zamianę dostarczonych towarów lub ich zwrot po terminie (po upływie 14 dni), zastrzegamy w takich przypadkach możliwość potrącenia części środków z tytułu kosztów obsługi zwrotu.Firma "Quippo" nie zwraca kosztów ewentualnych napraw związanych z wymianą wadliwych części.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu quippo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki. 
Zespół sklepu 
quippo.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Podane przez Klientów dane osobowe Quippo . zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności . Klient dokonujący zakupu w Quippo.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Quippo.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Quippo, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Quippo.pl. 

Quippo może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Quippo.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Quippo, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Quippo .pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

Klient  przy pierwszym logowaniu w Quippo.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Quippo

W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

Zgadzam się na przetwarzanie danych podanych przeze mnie w procesie rejestracji, w tym mojego adresu e-mail, w celach niezbędnych do prowadzenia portalu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), z późniejszymi zmianami. quippo.pl zobowiązuje się do nie używania tych danych do celów innych niż niezbędne do prowadzenia niniejszego portalu. Usunięcie subskrypcji newslettera jest możliwe w dowolnym momencie poprzez kliknięcie odnośnika zawartego w każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach tej subskrypcji lub edycję danych konta.

Słownik pojęć użytych w Regulaminie:

Regulamin – niniejszy Regulamin, będący zbiorem ogólnych postanowień umownych, określający m.in. zasady zawierania umów na odległość w ramach prowadzonego sklepu internetowego oraz tryb postępowania reklamacyjnego w związku z zakupionymi w sklepie internetowym towarami, zwany w dalszej części „Regulaminem”

Sprzedawca – Quippo Krzysztof Blaszyński prowadzący działalność pod firmą Quippo - pod adresem 95- 002 Łagiewniki Nowe ul. Leśna 9, prowadzący działalność na podstawie wpisu wspólników do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP:728-119-35-59,  REGON: 471717368.
Strona internetowa - dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie http://www.quippo.pl 

Sklep internetowy - prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Towar – prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.  Informacje ogólne

 

1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość m.in. przy pomocy strony internetowej, działającej w domenie http://www.quippo.pl prowadzi sprzedaż części i akcesoriów do samochodów marki Renault i Dacia.

  1. W ramach zawieranych umów, o których mowa w pkt 2. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na konsumenta własność prezentowanego w sklepie internetowym towaru a następnie wydać mu go, zaś konsument zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. Quippo przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Quippo  z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Quippo  zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Quippo  sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Quippo.pl. 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Quippo.pl jest Quippo

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Quippo przetwarza dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Quippo  w zakresie Quippo.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Quippo.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać Quippo.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta wQuippo .pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Quippo informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Quippo i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez Quippo wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Quippo.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Quippo  może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w Quippo.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje: 

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Quippo.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Quippo.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.     

11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992  oraz następuje: 

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte w Quippo.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Quippo.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Santander

12. Quippo  oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Quippo  zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Quippo  danych osobowych innemu niż Quippo  administratorowi danych.

13. Quippo  zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Quippo  zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Quippo  może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Quippo , lub też gdy Quippo  uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Quippo.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Dodatkowo, okazjonalnie, Quippo za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Quippo.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

15. Quippo  wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

16. Quippo  stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Quippo.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Quippo.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.


Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Quippo Krzysztof Blaszyński  
ul. Leśna 9
95-002 Łagiewniki Nowe

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


 Regulamin określa zasady zakupów w sklepie quippo.pl . Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.